Producenci
Promocje
BUILD A BOT BIEDRONKA
BUILD A BOT BIEDRONKA
49,90 zł 39,90 zł
szt.
EPEE SLIMY SQUEESHY LODOWY
EPEE SLIMY SQUEESHY LODOWY
33,90 zł 22,90 zł
szt.
L.O.L. Surprise - Słuchawki douszne bezprzewodowe
L.O.L. Surprise - Słuchawki douszne bezprzewodowe
259,90 zł 229,90 zł
szt.
Push bubble zabawka antystresowa POP IT kotek
Push bubble zabawka antystresowa POP IT kotek
19,90 zł 9,90 zł
szt.
Push bubble zabawka antystresowa POP IT koszulka
Push bubble zabawka antystresowa POP IT koszulka
16,90 zł 9,90 zł
szt.
STNUX TOREBKA MAŁA KWIATY
STNUX TOREBKA MAŁA KWIATY
19,90 zł 9,90 zł
szt.
BUILD A BOT MRÓWKA
BUILD A BOT MRÓWKA
49,90 zł 39,90 zł
szt.
MGA RAINBOW HIGH SERIA 2 STELLA MONROE
MGA RAINBOW HIGH SERIA 2 STELLA MONROE
189,90 zł 129,90 zł
szt.
Push bubble zabawka antystresowa POP IT ośmiokąt
Push bubble zabawka antystresowa POP IT ośmiokąt
16,90 zł 9,90 zł
szt.
MASKA SQUID GAME KOŁO
MASKA SQUID GAME KOŁO
26,90 zł 19,90 zł
szt.
Regulaminy konkursowe

 

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK
Z DNIA 08.07.2020 R.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest Internetowy Sklep Skrzat, z siedzibą przy ul. Żabikowskiej 45, 62-030 Luboń (zwane dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.
7. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/skrzatlubonsklepinternetowy/ (zwanej dalej “Fanpage”).
8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA
1. W Konkursie przewidziano TRZY NAGRODY – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.
2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie są vouchery do Internetowego Sklepu Skrzat o wysokości:

a. dla I miejsca – voucher 100 zł przy zakupach za min. 150 zł.

b. dla II miejsca – voucher 50 zł przy zakupach za min. 100 zł.

c. dla III miejsca – voucher 30 zł przy zakupach na min. 80 zł.


3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Internetowego Sklepu Skrzat - www.facebook.com/skrzatlubonsklepinternetowy/
4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju.
5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem www.facebook.com/skrzatlubonsklepinternetowy/
2. Konkurs trwa od dnia 8 lipca 2020 do 31 lipca 2020.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
a. zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem konkursowym) zdjęcia konkursowego „Jak spędzasz wakacje z dzieckiem?” w treści posta konkursowego na Fanpage'u Organizatora,
2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem www.facebook.com/skrzatlubonsklepinternetowy/

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
4. Spośród nadesłanych zdjęć Organizator wyłoni 3 zwycięzców.
5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem komentarza pod Postem Konkursowym w ciągu 7 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

6. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u - www.facebook.com/skrzatlubonsklepinternetowy/ wiadomości prywatnej do Organizatora.
7
. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
8. Przyznane w Konkursie vouchery do Internetowego Sklepu Skrzat zostaną wysłane laureatom za pośrednictwem wiadomości prywatnej na portalu Facebook do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.
9. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,
w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku z dnia 08.07.2020 r.”
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 lipca 2020 r. i obowiązuje do 31.07.2020 r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u Organizatora: www.facebook.com/skrzatlubonsklepinternetowy/
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Organizatora: www.skrzatsklep.pl w zakładce Regulaminy konkursowe.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl